Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Lewin Kłodzki
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr LVI/333/2014 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23.10.2014 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2014-11-12 09:29:54
dokument Uchwała Nr LVI/332/2014 Rady Gminy Lewin Kł. z 23.10.2014 w spr. wyraż. zgody na zast. innej niż okreś. w ust. o przekszt. prawa użyt. wieczystego w prawo włas. stopy proc. w odnies. do rozł. na raty nieuiszczonej części opł. z tytułu przeksz. prawa użyt. wieczystego w prawo własn. Uchwała uchylona - Rozstrz. Nadzorcze z 10.11.2014r. 2014-11-12 09:26:14
dokument Uchwała Nr LVI/331/2014 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23.10.2014 w sprawie upoważnienia Wójta do zaciągnięcia zobowiązania finansowego. 2014-11-12 09:16:42
dokument Uchwała Nr LVI/330/2014 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23.10.2014 w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości 2014-11-12 09:10:18
dokument Uchwała Nr LVI/329/2014 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23.10.2014 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lewin Kłodzki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. Uchwała uchylona -Rozstrzygnięcie Nadzorcze z dnia 10.11.2014r. 2014-11-12 09:06:09
dokument Uchwała Nr LVI/328/2014 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23.10.2014 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania w zakresie przyznawania dodatków i nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lewin Kłodzki. Uchwała w części uchylona - Rozstrzygnięcie Nadzorcze z 28.11.2014r. 2014-11-07 14:34:46
dokument Uchwała Nr LVI/327/2014 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23.10.2014 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 2014-11-07 14:25:48
dokument Uchwała Nr LVI/326/2014 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23.10.2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Kłodzki 2014-11-07 14:22:22
dokument Uchwała Nr LVI/325/2014 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23.10.2014 w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na 2015 rok w Gminie Lewin Kłodzki. 2014-11-07 14:18:58
dokument Uchwała Nr LVI/324/2014 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23.10.2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Kłodzki 2014-11-07 14:15:01
dokument Uchwała Nr LVI/323/2014 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23.10.2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Kłodzki, obręb Darnków. 2014-11-07 14:07:59
dokument Uchwała Nr LVI/322/2014 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23.10.2014 w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki na lata 2014-2028 2014-11-07 11:56:37
dokument Uchwała Nr LVI/321/2014 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23.10.2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lewin Kłodzki na 2014 rok. 2014-11-07 11:51:16
dokument Uchwała Nr LIV/320/2014 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 11 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2014 rok. 2014-09-17 13:25:52
dokument uchwała Nr LIII/319/2014 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Kłodzkiego 2014-08-13 08:45:46
dokument Uchwała Nr LIII/318/2014 Rady Gminy Lewin Kł. z dn 7.08.14 r. w spr. wyrażenia zgody na zastos. innej, niż określona w ustawie o przekształ. prawa użytk. wieczystego w prawo własności, stopy procentowej w odniesieniu do rozłożonej na raty nieuiszczonej części opł. z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego w prawo własności 2014-08-13 08:16:38
dokument uchwała Nr LIII/317/2014 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lewin Kłodzki w 2014 roku 2014-08-13 08:04:44
dokument Uchwała Nr LIII/316/2014 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2014 rok 2014-08-13 07:56:20
dokument uchwała Nr LI/306/2014 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lewin Kłodzki w 2014 roku 2014-08-04 10:48:08
dokument Uchwała Nr LII/315/2014 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/96/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Lewinie Kłodzkim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 2014-07-04 09:14:26
dokument Uchwała Nr LII/314/2014 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie uchylenia Uchwały nr XLIII/220/09 z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Lewinie Kłodzkim do prowadzenia postępowań polegających na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych. 2014-07-04 09:08:21
dokument Uchwała Nr LII/313/2014 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie zwolnienia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych.. 2014-07-04 08:51:56
dokument Uchwała Nr LII/312/2014 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Lewin Kłodzki za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. 2014-07-04 08:43:58
dokument Uchwała Nr LII/311/2014 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia cen czynszu dzierżawnego za grunty będące własnością Gminy Lewin Kłodzki. 2014-07-04 08:34:58
dokument Uchwała Nr LII/310/2014 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki na lata 2014-2028. 2014-07-04 08:30:44
dokument Uchwała Nr LII/309/2014 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2014 rok. 2014-07-04 08:23:37
dokument uchwała Nr LI/308/14 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Gminy Lewin Kłodzki za 2013 rok. 2014-07-04 07:55:11
dokument Uchwała Nr LI/307/2014 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lewin Kłodzki za rok 2013. 2014-05-26 08:59:00
dokument Uchwała Nr LI/304/14 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2014 rok. 2014-05-26 08:39:30
dokument Uchwała Nr LI/303/14 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 20 maja 2014 w sprawie wyrażenia zgody na skierowanie do Prokuratury Rejonowej w Kłodzki zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa będącego wynikiem ustaleń Komisji Rewizyjnej, w związku z przeprowadzoną kontrolą w urzędzie Gminy w Lewinie Kłodzkim. 2014-05-26 08:24:28
dokument Uchwała Nr LI/302/14 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie zapoznania się i zatwierdzenia protokołu i sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lewin Kłodzki z przeprowadzonej kontroli w urzędzie Gminy Lewin Kłodzki. 2014-05-26 08:19:13
dokument uchwała Nr LI/301/14 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie zapoznania się i zatwierdzenia protokołu i sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lewin Kłodzki z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Gminy Lewin Kłodzki. 2014-05-23 10:56:41
dokument Uchwała Nr LI/300/14 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie przystąpienia Gminy Lewin Kłodzki do "Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione. 2014-05-23 10:50:37
dokument Uchwała Nr LI/299/14 rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki 2014-05-23 10:06:42
dokument Uchwała Nr LI/298/14 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony 2014-05-23 10:02:46
dokument Uchwała Nr L/297/14 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia zmian do "Planu Odnowy Miejscowości Lewin Kłodzki na lata 2008-2015" 2014-04-04 11:00:35
dokument Uchwała Nr L/296/14 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lewin Kłodzki na 2014 rok 2014-04-04 10:57:06
dokument Uchwała Nr L/295/14 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie likwidacji drogi gminnej 2014-04-04 10:51:50
dokument Uchwała Nr L/294/14 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 2014-04-04 10:46:40
dokument Uchwała Nr L/292/14 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w obrębie jeleniów w gminie Lewin Kłodzki 2014-04-04 09:55:09
dokument Uchwała Nr XLIX/291/14 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015 rok. 2014-03-14 08:06:14
dokument Uchwała Nr XLIX/290/14 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli oraz terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2014 roku i wprowadzenia zmian do uchwały Rady Gminy Lewin Kłodzki. 2014-03-14 08:02:25
dokument Uchwała Nr XLVIII/289/14 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzk na lata 2014-2028 2014-02-18 13:08:26
dokument Uchwała Nr XLVIII/288/14 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2014 rok. 2014-02-18 13:01:47
dokument uchwała Nr XLVIII/287/14 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki. 2014-02-18 12:54:27
dokument Uchwała Nr XLVII/286/14 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 03 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2014 rok. 2014-02-04 12:38:11
dokument Uchwała Nr XLVI/285/14 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 2014-01-27 08:01:22
dokument Uchwała Nr XLVI/284 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Kłodzki. 2014-01-27 07:56:57
dokument Uchwała Nr XLVI/283/14 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 2014-01-27 07:52:45
dokument Uchwała Nr XLVI/282/14 Rady Gminy lewin Kłodzki z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2014 rok. 2014-01-27 07:48:41
dokument uchwała Nr XLVI/281/14 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020. 2014-01-27 07:34:18
dokument Uchwała Nr XLVI/280/14 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony 2014-01-27 07:29:20
dokument Uchwała Nr XLV/279/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2014. 2014-01-09 09:11:44
dokument Uchwała Nr XLV/278/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki na lata 2014-2028 2014-01-09 09:05:26
dokument Uchwała Nr XLV/277/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2013 rok. 2014-01-09 08:59:03
dokument Uchwała Nr XLV/276/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki na lata 2013-2028. 2014-01-09 08:52:33
dokument Uchwała Nr XLV/275/2013 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/78/07 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lewin Kłodzki w latach 2007-2013 oraz zasad wynajmowania tych lokali 2014-01-09 08:46:01
dokument uchwała Nr XLV/274/2013 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Kłodzkim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego. 2014-01-09 08:36:27
dokument Uchwała Nr XLV/273/2013 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały organu stanowiącego. 2014-01-09 08:24:59
dokument Uchwała Nr XLV/272/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli oraz terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2014 roku i wprowadzenia zmian do uchwały Rady Gminy Lewin Kłodzki. 2014-01-09 08:15:31
dokument Uchwała Nr XLIV/271/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości między Gminą Lewin Kłodzki a osobą fizyczną 2013-12-09 08:34:55
dokument Uchwała Nr XLIV/270/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie likwidacji dróg gminnych 2013-12-09 08:27:01
dokument Uchwała Nr XLIV/269/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzk.i 2013-12-09 08:23:55
dokument Uchwała Nr XLIV/268/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie likwidacji dróg gminnych 2013-12-09 08:18:28
dokument Uchwała Nr XLIV/267/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie likwidacji dróg gminnych 2013-12-09 08:12:41
dokument Uchwała Nr XLIV/266/13 R. Gminy Lewin Kł. z dnia 28.XI.2013 r w spr. okreś. szczeg. zasad, spos. i trybu umarz., odracz. spł. lub rozkł. na raty należn. mających charak. cywilnopr., przyp. Gm. Lewin Kł., warunków dopuszcz.pomocy publ. w przyp., w których ulga będzie stano. pomoc publicz. oraz wskaz. podm. upraw. do udzie. tych ulg. 2013-12-06 13:41:02
dokument Uchwała Nr XLIV/265/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Lewin Kłodzki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014. 2013-12-06 13:19:05
dokument Uchwała Nr XLIV/264/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na 2014 rok w Gminie Lewin Kłodzki. 2013-12-06 13:10:55
dokument Uchwała Nr XLIV/262/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki na lata 2013 - 2028. 2013-12-06 12:55:48
dokument Uchwała Nr XLIV/261/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. 2013-12-06 12:50:39
dokument Uchwała Nr XLIV/260/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XL/237/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 czerwca 2013 roku. 2013-12-06 12:43:06
dokument Uchwała Nr XLIV/259/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2013-12-06 12:36:38
dokument Uchwała Nr XLIII/258/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie zmiany składu Komisji Społecznej Rady Gminy Lewin Kłodzki 2013-11-07 08:51:40
dokument Uchwała Nr XLIII/257/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2013-11-07 08:42:39
dokument Uchwała Nr XLIII/256/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Kłodzki 2013-11-07 08:35:42
dokument Uchwała Nr XLIII/255/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 5 listopada 2013 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 2013-11-07 08:25:53
dokument Uchwała Nr XLIII/254/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości między Gminą Lewin Kłodzki a PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo "Zdroje" w Szczytenej 2013-11-07 08:19:33
dokument uchwała Nr XLII/253/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 września 2013 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/237/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 czerwca 2013 roku 2013-10-08 09:24:54
dokument Uchwała nr XLII/252/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. 2013-10-08 09:20:54
dokument Uchwała Nr XLII/251/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/69/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 9 września 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Lewin Kłodzki. 2013-10-08 09:16:25
dokument Uchwała Nr XLII/250/13 rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 września 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. ""Na Bursztynowym Szlaku" w Lewinie kłodzkim 2013-10-08 09:10:49
dokument Uchwała Nr XLII/249/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki 2013-10-08 09:05:13
dokument Uchwała Nr XLII/248/2013 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia dnia 30 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki 2013-10-08 09:01:17
dokument Uchwała Nr XLII/247/2013 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej mienie komunalne na rzecz GDDKiA 2013-10-08 08:52:14
dokument Uchwała Nr XLII/246/2013 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 września w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki na lata 2013 - 2028 2013-10-08 08:48:05
dokument Uchwała Nr XLII/245/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 września w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2013 rok 2013-10-08 08:41:49
dokument Uchwała Nr XLI/244/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Jeleniów 2013-08-05 12:18:26
dokument Uchwała Nr XLI/243/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewinie Kłodzkim 2013-08-05 12:07:13
dokument Uchwała Nr XLI/242/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki na lata 2013 - 2023 2013-08-05 11:59:55
dokument Uchwała Nr XLI/241/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2013 rok. 2013-08-05 11:41:46
dokument uchwała Nr XL/240/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki. 2013-07-02 08:53:58
dokument Uchwała Nr XL/239/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim. 2013-07-02 08:49:24
dokument uchwała Nr XL/238/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie utworzenia Sołectwa Jeleniów. 2013-07-02 08:45:08
dokument Uchwała Nr XL/237/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Jeleniów. 2013-07-02 08:41:05
dokument Uchwała Nr XL/236/13 rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/208/09 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Lewin Kłodzki. 2013-07-02 08:33:46
dokument Uchwała Nr XL/235/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2013 rok. 2013-07-02 08:28:07
dokument uchwała Nr XXXIX/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. 2013-06-04 08:40:37
dokument uchwała Nr XXXIX?233/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lewin kłodzki za rok 2012. 2013-06-04 08:35:57
dokument Uchwała Nr XXXIX/232/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr IX/65/07 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie zadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lewinie Kłodzkim 2013-06-04 08:31:43
dokument uchwała Nr XXXIX/231/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych 2013-06-04 08:21:53
dokument uchwała Nr XXXIX/330/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 2013-06-04 07:55:17
dokument Uchwała Nr XXXIX/229/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXVII/218 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 2013-06-04 07:48:49
dokument Uchwała Nr XXXIX/228/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady gminy Lewin Kłodzki 2013-06-04 07:42:13
dokument Uchwała Nr XXXVIII/227/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Kłodzki 2013-05-16 10:42:16
dokument Uchwała NR XXXVIII/226/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Kłodzki. 2013-05-16 10:31:53
dokument Uchwała Nr XXXVIII/225/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lewin Kłodzki. 2013-05-16 10:27:18
dokument Uchwała Nr XXXVII/224/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lewin Kłodzki na 2013 rok 2013-05-16 08:37:22
dokument Uchwała Nr XXXVII/223/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli oraz terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2013 roku 2013-05-16 08:32:22
dokument Uchwała Nr XXXVII/222/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIX/166/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 października 2012 roku w sprawie likwidacji KZB w Lewinie Kłodzkim 2013-05-16 08:26:56
dokument Uchwała Nr XXXVII/221/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 2013-05-15 14:27:54
dokument Uchwała Nr XXXVII/220/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 2013-05-15 10:26:05
dokument Uchwała Nr XXXVII/219/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 kwietnia w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 2013-05-15 10:19:42
dokument uchwała Nr XXXVII/218/13 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki za opłaty 2013-05-15 10:13:24
dokument Uchwała Nr XXXVII/217/13 Rady Gminy lewin Kłodzki z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne. 2013-05-15 10:04:20
dokument uchwała Nr XXXVII/216/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Kłodzki. Powyższa uchwała uchylona na sesji w dniu 14.05.2013 roku. 2013-05-15 09:57:10
dokument Uchwała Nr XXXVI/215/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27.03.2013 roku w sprawie zaopiniowania projektu Planu Ochrony Parku Narodowego Gór Stołowych. 2013-04-10 12:26:29
dokument uchwała Nr XXXVI/214/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27.03.2013 roku w sprawie funduszu sołeckiego na rok kalendarzowy 2014. 2013-04-10 12:22:02
dokument Uchwała Nr XXXVI/213/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27.03.2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2013 rok 2013-04-10 12:15:27
dokument Uchwała Nr XXXVI/212/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27.03.2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023. 2013-04-10 12:09:24
dokument Uchwała Nr XXXVI/211/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27.03.2013 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/142/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28.06.2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej w obrębie Jeleniów w gminie Lewin kłodzki. 2013-04-10 12:01:36
dokument Uchwała Nr XXXVI/210/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27.03.2013 roku w sprawie: zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Lewin Kłodzki na lata 2008 - 2015. 2013-04-10 11:26:18
dokument Uchwała Nr XXXVI/209/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27.03.2013 roku w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli oraz terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2013 roku. 2013-04-10 11:19:38
dokument Uchwała Nr XXXVI/208/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27.03.2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXIV/194/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30.01.2013 roku w sprawie utworzenia na terenie gminy stałych obwodów głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2013-04-10 11:14:29
dokument uchwała Nr XXXVI/207/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27.03.2013 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXV/200/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 lutego 2013 roku. 2013-04-10 10:59:54
dokument Uchwała Nr XXXVI/206/13 w sprawie: organizacji obsługi finansowej jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Lewin Kłodzki. 2013-04-10 10:53:40
dokument Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie odwołania i wyboru Przewodniczącego Komisji Ekonomicznej Rady Gminy Lewin Kłodzki. 2013-03-06 09:15:13
dokument Uchwała Nr XXXV/204/2013 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zmiany składu Komisji Społecznej Rady Gminy Lewin Kłodzki 2013-03-06 09:11:08
dokument Uchwała Nr XXXV/203/2013 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lewin Kłodzki. 2013-03-06 09:06:58
dokument Uchwała Nr XXXV/202/2013 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie odwołania członków ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lewin Kłodzki. 2013-03-06 09:00:45
dokument Uchwała Nr XXXV/201/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2013 rok. 2013-03-06 08:54:06
dokument Uchwała Nr XXXV/200/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXIV/194/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie utworzenia na terenie gminy stałych obwodów głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2013-03-06 08:49:02
dokument Uchwała Nr XXXV/199/2013 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Jeleniów w przedmiocie utworzenia sołectwa. 2013-03-06 08:41:12
dokument Uchwała Nr XXXV/198/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie o ustaleniu dopłaty do I grupy taryfowej odbiorów usług w zakresie zbiorowego dostarczania wody z sieci stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki. 2013-03-06 08:35:07
dokument Uchwała Nr XXXIV/197/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30.01.13r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Lewin Kłodzki 2013-02-05 09:08:05
dokument Uchwała Nr XXXIV/196/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30.01.13 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli oraz terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2013 roku. 2013-02-05 08:59:16
dokument Uchwała Nr XXXIV/195/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30.01.13r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Lewin Kłodzki Nr XXX/169/12 z dnia 30.11.12r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Lewin Kłodzki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013. 2013-02-05 08:47:34
dokument Uchwała Nr XXXIV/194/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30.01.13r. w sprawie utworzenia na terenie gminy stałych obwodów głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych 2013-02-05 08:28:45
dokument Uchwała Nr XXXIV/193/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30.01.13r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki 2013-02-05 07:59:51
dokument Uchwała Nr XXXIV/192/13 Rady Gminy lewin Kłodzki z dnia 30.01.13r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiacych własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony 2013-02-05 07:52:41
dokument Uchwała Nr XXXIII/191/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28.12.2012 w sprawie: wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2012 rok. 2013-01-16 08:20:44
dokument uchwała Nr XXXIII/189/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28.12.2012 w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Lewin kłodzki na rok 2013. 2013-01-16 07:40:40
dokument Uchwała Nr XXXIII/188/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28.12.2012 roku w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki na lata 2013 - 2023. 2013-01-16 07:35:12
dokument Uchwała Nr XXXII/187/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 19.12.2012 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2012 rok 2013-01-15 12:34:11
dokument Uchwała Nr XXXI/186/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 10.12.2012 w sprawie: wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2012 rok 2013-01-15 12:29:01
dokument Uchwała Nr XXXI/185/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 10.12.2012 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 2013-01-15 12:15:41
dokument Uchwała Nr XXX/184/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30.11.2012 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Lewin Kłodzki 2013-01-15 11:51:38
dokument Wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2012 rok. 2013-01-15 11:40:08
dokument Uchwała Nr XXX/182/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30.11.2012 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki na lata 2012 - 2023 2013-01-15 11:34:20
dokument Uchwała Nr XXX/181/2012 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30.11.2012 roku w sprawie: zatwierdzenia zmian do "Planu Odnowy Miejscowości Jeleniów na lata 2008 - 2015" 2013-01-15 11:27:00
dokument Uchwała Nr XXX/180/2012 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30.11.2012 roku w sprawie: zatwierdzenia zmian do "Planu Odnowy Miejscowości Jerzykowic Wielkich na lata 2008 - 2015" 2013-01-15 11:17:33
dokument Uchwała Nr XXX/179/2012 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30.11.2012 roku w sprawie: zatwierdzenia zmian do "Planu Odnowy Miejscowości Krzyżanów na lata 2008 - 2015" 2013-01-15 11:07:14
dokument Uchwała Nr XXX/178/2012 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30.11.2012 roku w sprawie: zatwierdzenia zmian do "Planu Odnowy Miejscowości Jerzykowice Małe, Witów, Zielone Ludowe na lata 2008 - 2015" 2013-01-15 11:01:50
dokument Uchwała Nr XXX/177/2012 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30.11.2012 roku w sprawie: zatwierdzenia zmian do "Planu odnowy Miejscowości Jawornica i Zimne Wody na lata 2008 - 2015" 2013-01-15 09:41:36
dokument Uchwała Nr XXX/176/2012 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30.11.2012 roku w sprawie: zatwierdzenia zmian do "Planu Odnowy Miejscowości Kulin Kłodzki na lata 2008 - 2015" 2013-01-15 08:56:57
dokument Uchwała Nr XXX/2012 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30.11.2012 roku w sprawie: zatwierdzenia zmian do "Planu Odnowy Miejscowości Darnków na lata 2008 - 2015" 2013-01-15 08:42:20
dokument Uchwała Nr XXX/174/2012 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30.11.2012 w sprawie: zatwierdzenia zmian do "Planu Odnowy Miejscowości Kocioł na lata 2008 - 2015" 2013-01-15 08:34:56
dokument Uchwała Nr XXX/173/2012 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zatwierdzenia zmian do "Planu Odnowy Miejscowości Taszów na lata 2008-2015" 2013-01-14 15:07:23
dokument Uchwała Nr XXX/172/2012 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zatwierdzenia zmian do "Planu Odnowy Miejscowości Gołaczów na lata 2008-2015" 2013-01-14 15:04:59
dokument Uchwała Nr XXX/171/2012 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zatwierdzenia zmian do "Planu Odnowy Miejscowości Jarków na lata 2008-2015" 2013-01-14 15:01:04
dokument Uchwała nr XXX/170/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30/11/2012 w sprawie strategii rozwiązywania problemów społecznych na 2013 rok. 2012-12-11 10:39:31
dokument Uchwała Nr XXX/168/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30/11/2012 w sprawie zmiany uchwały z dnia 29/10/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r. 2012-12-11 10:32:45
dokument Uchwała Nr XXIX/167/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 pażdziernika 2012 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągniecia kredytu długoterminowego 2012-10-30 12:57:34
dokument Uchwała Nr XXIX/166/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 pażdziernika 2012 roku w sprawie likwidacji Komunalnego Zakładu Budżetowego w Lewinie Kłodzkim 2012-10-30 12:55:09
dokument Uchwała Nr XXIX/165/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 pażdziernika 2012 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2012-10-30 12:52:00
dokument Uchwała Nr XXIX/164/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 pażdziernika 2012 roku w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2012-10-30 12:48:50
dokument Uchwała Nr XXIX/163/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 pażdziernika 2012 roku w sprawie zmiany składu Komisji Ekonomicznej Rady Gminy Lewin Kłodzki 2012-10-30 12:45:06
dokument Uchwała Nr XXIX/162/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 pazdziernika 2012 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Lewin Kłodzki 2012-10-30 12:33:50
dokument Uchwała Nr XXIX/161/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 pażdziernika w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2012-10-30 12:31:24
dokument Uchwała Nr XXIX/160/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 pażdziernika 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki 2012-10-30 12:25:02
dokument Uchwała Nr XXIX/159/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 pażdziernika 2012 roku w sprawie likwidacji dróg gminnych 2012-10-30 12:13:08
dokument Uchwała Nr XXVIII/158/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 4 pażdziernika 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2012-10-22 10:41:08
dokument Uchwała Nr XXVIII/157/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 4 pażdzernika 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2012 rok 2012-10-22 10:34:58
dokument Uchwała Nr XXVII/156/2012 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 21 września 2012 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono funkcję kierowniczą w Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. " Na Bursztynowym Szlaku " w Lewinie Kłodzkim 2012-09-25 14:44:55
dokument Uchwała Nr XXVII/155/2012 Rady Gminy lewin Kłodzki z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2012 rok 2012-09-25 14:41:12
dokument Uchwała Nr XXVII/154/2012 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 21 września 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli oraz terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2012 roku 2012-09-25 14:38:48
dokument Uchwała Nr XXVII/153/2012 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki 2012-09-25 14:36:20
dokument Uchwała Nr XXVII/152/2012 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 21 września 2012 roku w sprawie likwidacji drogi gminnej 2012-09-25 14:34:05
dokument Uchwała Nr XXVII/151/2012 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 21 września 2012 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Jarków 2012-09-25 14:32:06
dokument Uchwała Nr XXVII/150/2012 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 21 września 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/141/2012 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lewin Kłodzki w 2012 roku 2012-09-25 14:28:31
dokument Uchwała Nr XXVII/149/2012 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 21 września 2012 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy turystycznej i rekreacyjnej w Lewinie Kłodzkim 2012-09-25 14:24:34
dokument Uchwała Nr XXVI/148/2012 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2012 roku 2012-08-20 10:31:25
dokument Uchwała Nr XXVI/147/2012 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lewin Kłodzki 2012-08-20 10:27:04
dokument Uchwała Nr XXVI/146/2012 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 2012-08-20 10:23:08
dokument Uchwała Nr XXVI/145/2012 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placu zabaw w Lewinie Kłodzkim 2012-08-20 10:20:01
dokument Uchwała Nr XXV/144/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrebie Taszów, gmina Lewin Kłodzki 2012-07-03 10:35:58
dokument Uchwała Nr XXV/143/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Kłodzki, Obręb Leśna 2012-07-03 10:11:12
dokument Uchwała Nr XXV/142/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 czerwca 2012 w sparwie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej w obrębie Jeleniów w gminie Lewin Kłodzki 2012-07-03 10:07:20
dokument Uchwała Nr XXV/141/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lewin Kłodzki w 2012 roku 2012-07-03 10:01:46
dokument Uchwała Nr XXV/140/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2012 rok 2012-07-03 09:57:25
dokument Uchwała Nr XXV/139/12 Rady Gminy w Lewinie Kłodzkim z dnia 28 czerwca 2012 roku w sparwie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy lewin Kłodzki za rok 2011 2012-07-03 09:53:35
dokument Uchwała Nr XXIV/138/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2012 rok 2012-05-29 10:22:13
dokument Uchwała Nr XXIV/137/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr X/54/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2012-05-29 10:17:10
dokument Uchwała Nr XXIV/136/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki 2012-05-29 10:10:15
dokument Uchwała Nr XXIV/135/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodzin na lata 2012-2014 2012-05-29 10:04:46
dokument Uchwała Nr XXIV/134/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwierzęcych i ich części 2012-05-28 15:10:28
dokument Uchwała Nr XXIV/133/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2012-05-28 14:35:10
dokument Uchwała Nr XXIV/132/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Lewin Kłodzki 2012-05-28 13:23:04
dokument Uchwała Nr XXIII/131/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2012 rok 2012-04-23 12:13:18
dokument Uchwała Nr XXIII/130/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin 2012-04-23 12:09:15
dokument Stanowisko Nr XXII/2/2012 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec działań Wójta Gminy Lewin Kłodzki, które blokują działania Rady Gminy Lewin Kłodzki i utrudniają sprawowanie mandatu radnym Rady Gminy 2012-03-30 10:55:41
dokument Uchwała Nr XXII/129/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2012 rok 2012-03-30 10:45:43
dokument Uchwała Nr XXII/128 /12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki 2012-03-30 10:41:31
dokument Uchwała Nr XXII/127/12 Rady Gminy w Lewinie Kłodzkim w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lewin Kłodzki na lata 2012-2015 2012-03-30 10:30:20
dokument Uchwała Nr XXII/126/12 Rady Gminy w Lewinie Kłodzkim z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Lewin Kłodzki i Kierownika Komunalnego Zakładu Budżetowego w Lewinie Kłodzkim 2012-03-30 10:24:27
dokument Uchwała Nr XXII/125/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki 2012-03-30 10:19:43
dokument Uchwała Nr XXII/124/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013 2012-03-30 10:15:10
dokument Uchwała Nr XXII/123/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Kłodzki, obręb Darnków 2012-03-30 10:10:12
dokument Uchwała Nr XXII/122/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków 2012-03-30 10:05:03
dokument Uchwała Nr XXII/121/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie uchylenia uchwały organu stanowiącego w sprawie likwidacji drogi gminnej wewnętrznej - transportu rolnego 2012-03-30 09:54:00
dokument Uchwała Nr XXII/120/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej 2012-03-30 09:50:45
dokument Uchwała Nr XXI/112/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 01 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Lewin Kłodzki 2012-02-09 12:08:04
dokument Uchwała Nr XXI/111/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 01 lutego 2012 roku w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnych udostępnianych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Lewin Kłodzki, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 2012-02-09 11:57:19
dokument Uchwała Nr XVIII/90/11 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie obniżenia ceny skupu 1q żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Lewin Kłodzki w 2012 roku 2012-02-09 11:53:20
dokument Uchwała Nr XXI/119/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 01 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lewin Kłodzki 2012-02-08 14:34:47
dokument Uchwała Nr XXI/118/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 01 lutego 2012 roku w sprawie przekazania do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną skargi na działania Wójta Gminy Lewin Kłodzki i Kierownika Komunalnego Zakładu Budżetowego w Lewinie Kłodzkim 2012-02-08 14:30:36
dokument Uchwała Nr XXI/117/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 01 lutego 2012 roku w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego 2012-02-08 14:25:56
dokument Uchwała Nr XXI/116/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 01 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki 2012-02-08 14:21:05
dokument Uchwała Nr XXI/115/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 01 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki 2012-02-08 14:16:23
dokument Uchwała Nr XXI/114/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 01 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki 2012-02-08 14:11:47
dokument Uchwała Nr XXI/113/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 01 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki na okres 5 lat 2012-02-08 14:00:47
dokument Uchwała Nr XXI/110/2012 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 01 lutego 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego 2012-02-08 11:49:07
dokument Uchwała Nr XXI/109/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 01 lutego 2012 roku w sprawie skargi na opieszałe działanie Wójta Gminy Lewin Kłodzki 2012-02-08 11:43:20
dokument Uchwała Nr XIX/108/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany składu Komisji Ekonomicznej Rady Gminy Lewin Kłodzki 2012-02-08 11:23:34
dokument Uchwała Nr XIX/107/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Dorażnej ds. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Lewin Kłodzki 2012-02-08 10:28:24
dokument Uchwała Nr XIX/106/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli oraz terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2012 roku 2012-02-01 13:42:37
dokument Uchwała Nr XIX/105/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Panią Urszulą Sałtrukowicz, radną Rady Gminy Lewin Kłodzki 2012-01-30 13:18:43
dokument Uchwała Nr XVIII/104/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2012 2012-01-17 09:09:55
dokument Uchwała Nr XVIII/103/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki na lata 2012-2020 2012-01-05 12:42:19
dokument Uchwała Nr XVIII/102/11 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przekazania do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną skargi na działalność Wójta Gminy Lewin Kłodzki 2012-01-05 10:48:09
dokument Uchwała Nr XVIII/101/11 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały organu stanowiącego 2012-01-05 10:43:18
dokument Uchwała Nr XVIII/100/11 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchylenia uchwał organu stanowiącego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie oraz na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki 2012-01-05 10:39:18
dokument Uchwała Nr XVIII/99/11 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność gminy Lewin Kłodzki na nieruchomość będącą własnością osoby fizycznej 2012-01-05 10:32:55
dokument Uchwała Nr XVIII/98/11 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/39/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy turystycznej i rekreacyjnej w Lewinie Kłodzkim 2012-01-05 10:27:16
dokument Uchwała Nr XVIII/97/11 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na 2012 rok w Gminie Lewin Kłodzki 2012-01-05 10:20:00
dokument Uchwała Nr XVIII/96/11 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Kłodzkim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2012-01-05 10:13:22
dokument Uchwała Nr XVIII/95/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2011 rok 2012-01-05 10:06:33
dokument Uchwała Nr XVIII/94/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki na lata 2011-2020 2012-01-05 09:59:02
dokument Uchwała Nr XVIII/93/11 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na przewlekłe postępowanie Wójta Gminy Lewin Kłodzki 2012-01-05 09:53:12
dokument Uchwała Nr XVIII/92/11 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r. 2012-01-05 09:48:22
dokument Uchwała Nr XVIII/91/11 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r. 2012-01-05 09:33:54
dokument Uchwała Nr XVII/89/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie wskazania radnych do prac w Komisji Mieszkaniowej przy Wójcie Gminy Lewin Kłodzki 2011-12-02 09:36:27
dokument Uchwała Nr XVII/88/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2011 rok 2011-12-02 09:29:31
dokument Uchwała Nr XVII/87/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Lewin Kłodzki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 2011-12-02 09:22:52
dokument Uchwała Nr XVII/86/11 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dopłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków, dla odbiorów tych usług 2011-12-02 09:03:03
dokument Uchwała Nr XVII/85/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2011-12-02 08:40:50
dokument Uchwała Nr XVII/84/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2011-12-02 08:28:34
dokument Uchwała Nr XV/83/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 07 listopada 2011 roku w sprawie określenia kierunków działania Wójta Gminy Lewin Kłodzki w zakresie gospodarki ściekowej w związku z wprowadzeniem do eksploatacji nowo wybudowanego kolektora w miejscowości Jeleniów 2011-11-10 10:26:45
dokument Uchwała Nr XIV/82/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 07 listopada 2011 roku w sprawie powołania do pracy w Radzie Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych przedstawiciela Gminy Lewin Kłodzki 2011-11-10 10:19:31
dokument Uchwała Nr XIV/81/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 07 listopada 2011 roku w sprawie: przyjęcia protokołów i sprawozdań oraz zaleceń pokontrolnych i wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w urzędzie Gminy Lewin Kłodzki 2011-11-10 09:51:10
dokument Uchwała Nr XIV/80/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 07 listopada 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Lewin Kłodzki 2011-11-10 09:04:59
dokument Uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 20 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność gminy Lewin Kłodzki na nieruchomość będącą własnością osoby fizycznej 2011-10-25 10:51:44
dokument Uchwała Nr XIII/78/11 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 20 października 2011 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Lewin Kłodzki 2011-10-25 10:43:44
dokument Uchwała Nr XIII/77/11 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 20 padziernika 2011 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku do orzekania w latach 2012-2015 2011-10-25 10:38:48
dokument Uchwała Nr XIII/76/11 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 20 października 2011 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku do orzekania w latach 2012-2015 2011-10-25 10:22:52
dokument Uchwała Nr XIII/75/11 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 20 października 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku na kadencję 2012-2015 2011-10-25 10:13:07
dokument Uchwała Nr XII/74/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 września 2011 roku w sprawie ustalenia na terenie Gminy Lewin Kłodzki górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2011-10-10 12:00:04
dokument Uchwała Nr XII/73/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 września 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Lewin Kłodzki 2011-10-10 11:52:38
dokument Uchwała Nr XII/72/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 września 2011 roku w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Ekonomicznej Rady Gminy Lewin Kłodzki 2011-10-10 11:42:24
dokument Uchwała Nr XII/71/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XI/63/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki w sprawie powołania Zespołu do przygotowania wyboru ławników na kadencję 2012-2015. 2011-10-10 11:34:18
dokument Uchwała Nr XII/70/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2011 rok 2011-10-10 11:19:48
dokument Uchwała Nr XI/69/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 9 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Lewin Kłodzki 2011-09-22 08:36:06
dokument Uchwała Nr XI/68/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 9 września 2011 r. w sprawie przekazania do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną skargi na działalność Wójta Gminy Lewin Kłodzki 2011-09-22 08:30:18
dokument Uchwała Nr XI/67/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 9 września 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Wsi i Mieszkańców Rady Gminy Lewin Kłodzki 2011-09-22 08:20:23
dokument Uchwała Nr XI/66/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 9 września 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Ekonomicznej Rady Gminy Lewin Kłodzki 2011-09-21 14:16:26
dokument Uchwała Nr XI/65/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 9 września 2011 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Ekonomicznej Rady Gminy Lewin Kłodzki 2011-09-21 14:08:35
dokument Uchwała Nr XI/64/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 9 września 2011 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Lewin Kłodzki górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2011-09-21 14:02:27
dokument Uchwała Nr XI/63/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 9 września 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do przygotowania wyboru ławników na kadencję 2012-2015 2011-09-21 13:56:35
dokument Uchwała Nr XI/62/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 9 września 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Jerzykowice Wielkie 2011-09-21 13:46:27
dokument Uchwała Nr XI/61/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 9 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli oraz terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2011 r. 2011-09-21 10:13:39
dokument Uchwała Nr XI/60/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 9 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną dot. wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Gminy 2011-09-21 10:07:43
dokument Uchwała Nr XI/59/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 9 września 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na przewlekłe postępowanie Wójta Gminy 2011-09-19 13:48:02
dokument Uchwała Nr XI/58/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 9 września 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2011-09-19 12:37:41
dokument Uchwała Nr XI/57/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 9 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2011 rok 2011-09-19 10:42:07
dokument Uchwała nr XI/56/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 9 września 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla projektowanego ujęcia wody na potoku Klikawa w obrębie Jerzykowice Małe w gminie Lewin Kłodzki 2011-09-19 10:34:12
dokument Uchwała nr XI/55/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 9 września 2011 r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu planu miejscowego z ustaleniami studium 2011-09-19 10:25:58
dokument Uchwała nr X/54/2011 Rady Gminy lewin Kłodzki z dnia 30.06.2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2011-07-05 13:00:12
dokument Uchwała nr X/53/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30.06.2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2011 rok 2011-07-05 12:54:45
dokument Uchwała nr X/52/2011 rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30.06.2011 r. w sprawie likwidacji drogi gminnej 2011-07-05 12:38:18
dokument Uchwała nr X/51/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30.06.2011 r. w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski 2011-07-05 12:22:44
dokument Uchwała nr X/50/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30.06.2011 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Lewin Kłodzki 2011-07-05 11:52:02
dokument Uchwała nr X/49/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30.06.2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Lewin Kłodzki 2011-07-05 11:36:06
dokument Uchwała nr X/48/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30.06.2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lewin Kłodzki za rok 2010 2011-07-05 10:27:15
dokument Uchwała nr VIII/47/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 16.03.2011 roku w sprawie zmiany składu Komisji Ekonomicznej Rady Gminy Lewin Kłodzki 2011-06-15 13:15:36
dokument Uchwała nr 46/VIII/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 20.05.2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2011-06-03 10:01:44
dokument Uchwała nr 45/VIII/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 20.05.2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki na lata 2011-2020 2011-06-03 09:57:48
dokument Uchwała nr 44/VIII/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 20.05.2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2011 rok 2011-06-03 09:49:50
dokument Uchwała nr VIII/43/2011 Rady Gminy lewin Kłodzki z dnia 20.05.2011 r. w sprawie przekazania do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną skargi na działalność Wójta Gminy Lewin Kłodzki 2011-05-28 12:04:47
dokument Uchwała nr VIII/42/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 20.05.2011 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji ds. Wsi i Mieszkańców Rady Gminy Lewin Kłodzki 2011-05-28 12:02:04
dokument Uchwała nr VIII/41/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 20.05.2011 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Lewin Kłodzki 2011-05-28 11:41:00
dokument Uchwała nr VIII/40/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 20.05.2011 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Lewin Kłodzki górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2011-05-28 11:19:23
dokument Uchwała nr VIII/39/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 20.05.2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy turystycznej i rekreacyjnej w Lewinie Kłodzkim 2011-05-28 11:15:06
dokument Uchwała nr VIII/38/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 20.05.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność gminy Lewin Kłodzki na nieruchomość będącą własnością osoby fizycznej 2011-05-28 10:13:30
dokument Uchwała nr VIII/37/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 20.05.2011 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną dot. wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Gminy 2011-05-28 10:10:00
dokument Uchwała nr VIII/36/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 20.05.2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Gołaczów 2011-05-28 10:04:43
dokument Uchwała nr VIII/35/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 20.05.2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Dańczów 2011-05-28 10:01:24
dokument Uchwała nr VIII/34/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 20.05.2011 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Gminy Lewin Kłodzki 2011-05-27 15:12:48
dokument Uchwała nr VIII/33/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 20.05.2011 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Gminy Lewin Kłodzki 2011-05-27 15:10:11
dokument Uchwała nr VII/32/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 16.03.2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki na lata 2011-2020 2011-05-11 11:12:28
dokument Uchwała nr VII/31/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 16.03.2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin na 2011 rok 2011-05-11 11:07:33
dokument Uchwała nr VII/30/11 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 16.03.2011 r. w sprawie odwołania Członka Komisji Ekonomicznej Rady Gminy Lewin Kłodzki 2011-05-11 10:56:52
dokument Uchwała nr VII/29/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 16.03.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki 2011-05-11 10:53:55
dokument Uchwała nr VII/28/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 16.03.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki 2011-05-11 10:39:56
dokument Uchwała nr VII/27/11 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 16.03.2011 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobót zawiarających azbest na terenie Gminy Lewin Kłodzki wraz z inwentaryzacją miejsc występowania wyrobów budowlanych zawiarających azbest 2011-05-11 10:33:08
dokument Uchwała nr VII/26/11 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 16.03.2011 r. w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na 2011 rok w Gminie Lewin Kłodzki 2011-05-11 10:08:02
dokument Uchwała nr VII/25/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 14.03.2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin na 2011 rok 2011-05-11 10:04:09
dokument Uchwała nr VI/24/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 18.02.2011 r. zmieniająca uchwałę nr LIX/303/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 2011-05-11 10:00:11
dokument Uchwała nr VI/23/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 18.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2011 2011-05-09 14:53:08
dokument Uchwała nr VI/22/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 18.02.2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki na lata 2011-2020 2011-05-09 13:21:31
dokument Uchwała nr VI/21/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 18.02.2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki 2011-05-09 13:15:38
dokument Uchwała nr VI/20/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 18.02.2011 r. w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki 2011-05-09 13:11:36
dokument Uchwała nr V/19/11 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31.01.2011 r. w sprawie przekazania do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną skargi na działalność Wójta Gminy Lewin Kłodzki 2011-05-09 13:07:23
dokument Uchwała nr V/18/11 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31.01.2011 r. w sprawie przekazania do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną skargi na działalność Wójta Gminy Lewin Kłodzki 2011-05-09 12:57:45
dokument Uchwała nr V/17/11 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31.01.2011 r. w sprawie powołania do pracy w Radzie Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych przedstawiciela gminy Lewin Kłodzki 2011-05-09 12:53:38
dokument Uchwała nr V/16/11 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31.01.2011 w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Lewin Kłodzki w sprawie przedłużenia obowiązywania uchwały w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Lewin Kłodzki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 r. 2011-05-09 12:49:20
dokument Uchwała nr V/15/11 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31.01.2011 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lewin Kłodzki 2011-05-09 11:28:19
dokument Uchwała nr IV/14/10 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29.12.2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli oraz terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2011 roku 2011-05-06 12:47:36
dokument Uchwała nr IV/13/10 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29.12.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki 2011-05-06 12:11:26
dokument Uchwała nr IV/12/10 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29.12.2010 r. w sprawie likwidacji dróg gminnych 2011-05-06 12:03:25
dokument Uchwała nr IV/11/10 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 15.12.2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Lewin Kłodzki w sprawie wyrażenia zgody wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki 2011-05-06 11:31:08
dokument Uchwała nr IV/10/10 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29.12.2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Lewin Kłodzki w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Kłodzki 2011-05-06 11:26:12
dokument Uchwała nr IV/9/2010 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29.12.2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin na 2010 rok 2011-05-06 10:55:32
dokument Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 15.12.2010 r. w sprawie ustalenia miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne 2011-05-06 10:44:16
dokument Uchwała nr III/7/10 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 15.12.2010 r. w sprawie powołania Komisji ds. Wsi i Mieszkańców Rady Gminy Lewin Kłodzki 2011-05-06 10:41:06
dokument Uchwała nr III/6/10 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 15.12.2010 r. w sprawie powołania Komisji Ekonomicznej Rady Gminy Lewin Kłodzki 2011-05-06 10:21:51
dokument Uchwała nr III/5/10 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 15.12.2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lewin Kłodzki 2011-05-06 10:18:25
dokument Uchwała nr III/4/10 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 15.12.2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki 2011-05-06 10:14:57
dokument Uchwała nr I/3/10 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 02.12.2010 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki 2011-05-06 10:11:23
dokument Uchwała nr I/2/10 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 02.12.2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki 2011-05-06 10:07:21
dokument Uchwała nr I/1/10 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 02.12.2010 r. w sprawie Powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki 2011-05-05 15:17:11