Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Lewin Kłodzki
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

WNIOSEK o zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Kłodzki

Lewin Kłodzki, dnia 21 czerwca 2022 r.

WÓJT GMINY LEWIN KŁODZKI                                 

woj. dolnośląskie

 

OBWIESZCZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lewin Kłodzki

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lewin Kłodzki Uchwały Nr XXXVII/202/2017 z dnia 06 listopada 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lewin Kłodzki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonywanej
w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/202/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 06 listopada 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lewin Kłodzki oraz  do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lipca 2022 r.

Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Lewin Kłodzki, ul. Nad Potokiem 4, 57-343 Lewin Kłodzki, lub elektronicznej na adres planowanie@lewin-klodzki.pl.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

 

Joanna Klimek-Szymanowicz

Wójt Gminy Lewin Kłodzki

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, oraz art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j Dz. U. z 2022 r. poz. 503) w związku z obwieszczeniem z dnia 21.06.2022 r. będącym wynikiem realizacji Uchwały  Nr XXXVII/202/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 06 listopada 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lewin Kłodzki, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych wnioskodawców jest: Wójt Gminy Lewin Kłodzki, ul. Nad potokiem 4, 57-343 Lewin Kłodzki, tel.: 74 86 98 428, e-mail: iod@lewin-klodzki.pl
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych wnioskodawcy mogą skontaktować się drogą elektroniczną: iod@lewin-klodzki.pl, lub pisemnie na adres Administratora danych.
 1. Dane osobowe wnioskodawcy będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosków do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze tj. art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, w związku z zapisami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. nr 118, poz. 1233).
 2. Dane osobowe wnioskodawcy mogą zostać przekazane:
 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym urzędowi wojewódzkiemu;
 2. innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Lewin Kłodzki przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem danych jest Wójt Gminy Lewin Kłodzki, w tym: do biura projektowego.
 1. Dane osobowe wnioskodawcy będą przechowywane przez okres realizacji niniejszej sprawy oraz przewidziany prawem okres archiwizacji.
 2. Podane przez wnioskodawcę dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji międzynarodowej.
 3. Wnioskodawca ma prawo do:
 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;
 3. do żądania usunięcia danych osobowych, zgodnie z przepisami prawa;
 4. do żądania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy narusza przepisy RODO.
 1. Podanie przez wnioskodawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie ich jest równoznaczne z niemożliwością rozpatrzenia wniosków do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Lewin Kłodzki, dnia 21.06.2022 r.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wniosek o zmianę studium uikzp.docx (DOCX, 19.43Kb) 2022-07-01 14:38:30 60 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Płaski 01-07-2022 14:38:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Bednarek 01-07-2022
Ostatnia aktualizacja: Rafał Płaski 01-07-2022 14:38:30