Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Lewin Kłodzki
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" dla Beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na terenie Gminy Lewin Kłodzki

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla Beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na terenie Gminy Lewin Kłodzki


Wójt Gminy Lewin Kłodzki ogłasza, iż od dnia 21.02.2023 roku rozpoczęty zostanie nabór wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na terenie Gminy Lewin Kłodzki. W ramach Programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć  rozpoczętych  nie  wcześniej  niż  od  dnia  podpisania  umowy  o dofinansowanie przedsięwzięcia z Gminą Lewin Kłodzki. Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie to 20.03.2023 r., termin realizacji przedsięwzięcia (data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) to 30.09.2023 r. Wnioski mogą składać Beneficjenci uprawnieni do podstawowego, podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania.


Dla kogo dofinansowanie?


1) Dla    beneficjentów końcowych    uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania:
Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł, posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania:
a) stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych;
b) ustalonym:

 • zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz
 • na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra;

c) z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;
d) niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art. 3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie.
W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej w lit. a)-d), dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł.
Intensywność dofinansowania: do 30 % faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 15 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny.


2) Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania:

Beneficjentem końcowym uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:
a) posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
b) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

 • 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

 • 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby fizycznej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa  w pkt 1) lit. b), nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Intensywność dofinansowania: do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 25 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny.


3) Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania:

Beneficjentem końcowym uprawnionym do najwyższego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:
a) posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
b) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

 • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
Intensywność dofinansowania: do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 37 500,00 zł na jeden lokal mieszkalny.


Na co można przeznaczyć dofinansowanie?


Wymagany jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego.

Program wspiera zastosowanie:

 • kotła gazowego kondensacyjnego,
 • kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
 • ogrzewania elektrycznego,
 • pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze,
 • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie:

 • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym,
 • wymiany okien i drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego,
 • wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,
 • dokumentacji projektowej dotyczącej powyższego zakresu.

 
Minimalne wymagania techniczne:

 • Wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa – posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”).
 • Jeżeli wynika to z przepisów prawa, usługi muszą być wykonane przez osoby lub podmioty posiadające stosowne uprawienia i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i normami.

Najczęściej zadawane pytania: https://czystepowietrze.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi-2/
 

Gdzie składać wnioski?
– w formie papierowej: w Urzędzie Gminy Lewin Kłodzki, ul. Nad Potokiem 4, 57-343 Lewin Kłodzki, sekretariat, II p.;
– w formie elektronicznej: przez skrzynkę podawczą Gminy Lewin Kłodzki znajdującą się na elektronicznej    Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP):
/lewinklodzki/SkrytkaESP.

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.


Dane kontaktowe w ramach prowadzonego naboru wniosków:
Tel.: 74 8698 428
E-mail: srodowisko@lewin-klodzki.pl

 

Informacje niezbędne do sprawnego wypełnienia wniosku:
1. Imię, nazwisko, PESEL, tel. kontaktowy, adres zamieszkania, adres e-mail wnioskodawcy.
2. Imię, nazwisko, adres zamieszkania współwłaścicieli (jeśli dotyczy).
3. Imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania współmałżonka (jeśli dotyczy).
4. Adres zamieszkania/przedsięwzięcia.
5. Numer rachunku bankowego.
6. Numer księgi wieczystej, numer działki.
7. Rok wystąpienia o zgodę na budowę dla budynku/lokalu.
8. Powierzchnia całkowita lokalu mieszkalnego.
9. Informacje o uzyskanym dochodzie za 2021 r. Wnioskodawcy (np. z PIT, ilość ha przeliczeniowego itp. itd.).
10. Rodzaj dotychczasowego źródła ciepła i ich ilość.
11. W przypadku wymiany stolarki okiennej i/lub drzwiowej – ilość okien/drzwi.
12. Zaświadczenie o dochodach w gospodarstwie domowym na 1 członka za 2021 rok – w przypadku beneficjenta uprawnionego do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania nie starsze niż 3 miesiące i wystawione nie później niż data złożenia wniosku.
 

Załączniki:
1. Program „Ciepłe Mieszkanie”.
2. Minimalne wymagania techniczne w Programie „Ciepłe Mieszkanie”.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarządzenie Ciepłe Mieszkanie.pdf (PDF, 147.61Kb) 2023-02-21 15:13:55 116 razy
2 Załącznik nr 1 Ogłoszenie.docx (DOCX, 33.71Kb) 2023-02-21 15:13:45 107 razy
3 Załącznik nr 1 Ogłoszenie.pdf (PDF, 203.55Kb) 2023-02-21 15:13:33 111 razy
4 Załącznik nr 2 Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie w Programie Priorytetowym.pdf (PDF, 189.17Kb) 2023-02-21 15:13:17 116 razy
5 21_02_2023_15_06_16_Wniosek o dofinansowanie z Programu Ciepłe Mieszkanie.docx (DOCX, 124.17Kb) 2023-02-21 15:06:16 128 razy
6 Wniosek o dofinansowanie z Programu Ciepłe Mieszkanie.pdf (PDF, 376.50Kb) 2023-02-21 15:06:01 111 razy
7 Zakres ogólny programu - załącznik nr 1 do ogłoszenia.pdf (PDF, 699.10Kb) 2023-02-21 15:05:37 111 razy
8 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.pdf (PDF, 261.85Kb) 2023-02-21 15:05:04 110 razy
9 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność.pdf (PDF, 194.82Kb) 2023-02-21 15:04:44 102 razy
10 Załącznik nr 3 Wzór umowy o dofinansowamie z beneficjentem.pdf (PDF, 275.95Kb) 2023-02-21 15:04:27 106 razy
11 Oświadczenie współmałżonka - załącznik do wniosku.pdf (PDF, 145.78Kb) 2023-02-21 15:04:02 105 razy
12 Oświadczenie współwłaścicieli - Załącznik do wniosku o dofinansowanie.pdf (PDF, 129.69Kb) 2023-02-21 15:03:45 108 razy
13 Pełnomocnictwo.pdf (PDF, 165.30Kb) 2023-02-21 15:03:23 111 razy
14 Załącznik nr 1 do regulaminu naboru - Lista sprawdzajaca.pdf (PDF, 192.02Kb) 2023-02-21 15:03:04 113 razy
15 Rodzaje kosztów - załącznik nr 2 do ogłoszenia.pdf (PDF, 522.05Kb) 2023-02-21 15:02:33 110 razy
16 Załącznik nr 4 Wniosek o płatność.pdf (PDF, 358.73Kb) 2023-02-21 15:02:12 103 razy
17 Załącznik nr 4 Wniosek o płatność.docx (DOCX, 127.14Kb) 2023-02-21 15:01:55 106 razy
18 Wniosek o dofinansowanie z Programu Ciepłe Mieszkanie.docx (DOCX, 124.17Kb) 2023-02-21 14:33:18 111 razy
19 Protokół odbioru prac wykonawcy.pdf (PDF, 166.08Kb) 2023-02-21 14:32:45 106 razy
20 Zestawienie dokumentów -GLK załącznik do wniosku o płatność.pdf (PDF, 142.11Kb) 2023-02-21 14:32:12 103 razy
21 Zestawienie dokumentów -GLK załącznik do wniosku o płatność.xlsx (XLSX, 71.31Kb) 2023-02-21 14:32:01 103 razy
22 Klauzula informacyjna o przetw.danych os. przez Wspóladministratorów.docx (DOCX, 16.50Kb) 2023-02-21 14:31:07 105 razy
23 Klauzula informacyjna o przetw.danych os. przez Wspóladministratorów.pdf (PDF, 154.34Kb) 2023-02-21 14:30:57 108 razy
24 Klauzula informacyjna.pdf (PDF, 106.65Kb) 2023-02-21 14:30:30 104 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Płaski 21-02-2023 14:29:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Klimek-Szymanowicz 21-02-2023
Ostatnia aktualizacja: Rafał Płaski 28-02-2023 11:55:18