Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXI/129/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/123/2016 Rady gminy Lewin Kłodzki z dnia 15 lipca 2016 roku w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Kłodzki. Benita Sochacka-Sujewicz 2018-02-23 09:57:56 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVII/158/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Ekonomicznej Rady Gminy Lewin Kłodzki. Benita Sochacka-Sujewicz 2018-02-23 09:56:45 edycja dokumentu
Prognoza pogody Artur Gajewski 2018-02-23 09:45:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/204/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 06 listopada 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża ,,Jawornica". Benita Sochacka-Sujewicz 2018-02-23 09:17:44 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/2010/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lewin Kłodzki na 2018 rok. Benita Sochacka-Sujewicz 2018-02-23 09:16:09 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/211/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Gminy Lewin Kłodzki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. Benita Sochacka-Sujewicz 2018-02-23 09:14:57 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/222/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: Zmiany Uchwały Nr XXXVII/204/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża ,,Jawornica". Benita Sochacka-Sujewicz 2018-02-23 09:13:57 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLI/231/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia procedury realizacji projektu grantowego" Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna". Benita Sochacka-Sujewicz 2018-02-23 09:10:26 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/205/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 06 listopada 2017 r. w sprawie: Przyjęcia regulaminu dotacji celowej projektu grantowego "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna" ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem budżetu Gminy Lewin Kłodzki na zadanie polegające na instalacji odnawialnych źródeł energii źródeł ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych- konkursy horyzontalne, Schemat 3.1.C Projekty grantowe - ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Ewelina Wojtasik 2018-02-23 09:07:09 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/205/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 06 listopada 2017 r. w sprawie: Przyjęcia regulaminu dotacji celowej projektu grantowego "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna" ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem budżetu Gminy Lewin Kłodzki na zadanie polegające na instalacji odnawialnych źródeł energii źródeł ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych- konkursy horyzontalne, Schemat 3.1.C Projekty grantowe - ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Ewelina Wojtasik 2018-02-23 08:58:47 edycja dokumentu
Prognoza pogody Artur Gajewski 2018-02-22 09:35:22 dodanie dokumentu
Prognoza pogody Artur Gajewski 2018-02-21 08:04:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/231/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia procedury realizacji projektu grantowego" Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna". Benita Sochacka-Sujewicz 2018-02-20 12:39:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/230/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie: uchylenia Uchwały Rady Gminy Lewin Kłodzki w sprawie ustalenia cen czynszu dzierżawnego za grunty będące własnością Gminy Lewin Kłodzki. Benita Sochacka-Sujewicz 2018-02-20 12:33:29 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 31 stycznia 2018 r. Rafał Płaski 2018-02-20 11:40:46 dodanie dokumentu
Uchwała nr III/62/2018 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Gminy Lewin Kłodzki nr XXXIX/2015/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki oraz w uchwale Rady Gminy Lewin Kłodzki nr XXXIX/216/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2018. Rafał Płaski 2018-02-20 09:15:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/229/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 06 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Lewin Kłodzki w sprawie powierzenia gminie Kudowa-Zdrój częściowej realizacji zadania własnego gminy Lewin Kłodzki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Rafał Płaski 2018-02-20 09:02:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/229/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 06 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Lewin Kłodzki w sprawie powierzenia gminie Kudowa-Zdrój częściowej realizacji zadania własnego gminy Lewin Kłodzki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Rafał Płaski 2018-02-20 09:01:38 usunięcie dokument
Prognoza pogody Artur Gajewski 2018-02-20 08:27:41 dodanie dokumentu
KOMISJE RADY GMINY LEWIN KŁODZKI Rafał Płaski 2018-02-19 11:42:07 edycja dokumentu
Radni Rafał Płaski 2018-02-19 11:41:29 edycja dokumentu
Uchwała Nr XL/229/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 06 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Lewin Kłodzki w sprawie powierzenia gminie Kudowa-Zdrój częściowej realizacji zadania własnego gminy Lewin Kłodzki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Rafał Płaski 2018-02-19 10:50:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/228/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 06 lutego 2018 r. w sprawie:zatwierdzenia planu kontroli oraz terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2018 r. Rafał Płaski 2018-02-19 10:49:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/227/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 06 lutego 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewinie Kłodzkim. Rafał Płaski 2018-02-19 10:48:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/226/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 06 lutego 2018 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lewin Kłodzki. Rafał Płaski 2018-02-19 10:48:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/229/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 06 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Lewin Kłodzki w sprawie powierzenia gminie Kudowa-Zdrój częściowej realizacji zadania własnego gminy Lewin Kłodzki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Rafał Płaski 2018-02-19 10:46:06 usunięcie dokument
Uchwała Nr XL/228/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 06 lutego 2018 r. w sprawie:zatwierdzenia planu kontroli oraz terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2018 r. Rafał Płaski 2018-02-19 10:45:51 usunięcie dokument
Uchwała Nr XL/227/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 06 lutego 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewinie Kłodzkim. Rafał Płaski 2018-02-19 10:45:38 usunięcie dokument
Uchwała Nr XL/226/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 06 lutego 2018 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lewin Kłodzki. Rafał Płaski 2018-02-19 10:45:26 usunięcie dokument
Ogłoszenie o posiedzeniu sesji Rady Gminy w dniu 06 lutego 2018 r. Benita Sochacka-Sujewicz 2018-02-19 10:35:27 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o posiedzeniu sesji Rady Gminy w dniu 06 lutego 2018 r. Benita Sochacka-Sujewicz 2018-02-19 10:31:45 usunięcie dokument
Uchwała Nr XL/229/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 06 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Lewin Kłodzki w sprawie powierzenia gminie Kudowa-Zdrój częściowej realizacji zadania własnego gminy Lewin Kłodzki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Rafał Płaski 2018-02-19 10:11:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/228/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 06 lutego 2018 r. w sprawie:zatwierdzenia planu kontroli oraz terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2018 r. Rafał Płaski 2018-02-19 10:10:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/227/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 06 lutego 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewinie Kłodzkim. Rafał Płaski 2018-02-19 10:09:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/226/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 06 lutego 2018 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lewin Kłodzki. Rafał Płaski 2018-02-19 10:08:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/225/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 06 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Lewin Kłodzki w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lewin Kłodzki oraz ustalenia stawki tej opłaty. Rafał Płaski 2018-02-19 10:07:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/224/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 06 lutego 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Rafał Płaski 2018-02-19 10:06:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/223/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 06 lutego 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. Rafał Płaski 2018-02-19 10:05:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXX/229/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 06 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Lewin Kłodzki w sprawie powierzenia gminie Kudowa-Zdrój częściowej realizacji zadania własnego gminy Lewin Kłodzki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Rafał Płaski 2018-02-19 10:03:24 usunięcie dokument
Uchwała Nr XXXX/228/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 06 lutego 2018 r. w sprawie:zatwierdzenia planu kontroli oraz terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2018 r. Rafał Płaski 2018-02-19 10:03:12 usunięcie dokument